Základní statistika a výsledky péče o nezralé novorozence v České republice

Předčasný porod je celosvětovým problémem. V České republice se v posledních letech rodí stabilně asi 8 % novorozenců před ukončeným 37. týdnem těhotenství, ročně se tedy předčasně narodí přibližně 8 500 dětí.

Podle gestačního stáří (neboli délky těhotenství) dělíme nezralé novorozence na několik kategorií. Nejpočetnější je skupina lehce nezralých novorozenců (narozeni v 34.–36. týdnu těhotenství), ročně se jich narodí přibližně 6 000Středně nezralých novorozenců (narozených v 32.–33. týdnu těhotenství) se ročně narodí přibližně 1 100. Těžce nezralých novorozenců (narozených v 28.–31. týdnu těhotenství) se ročně narodí cca 850 a nejméně je extrémně nezralých novorozenců (narozených před 28. týdnem těhotenství), těch se v České republice narodí zhruba 400 za rok.

Základní statistika a výsledky péče o nezralé novorozence v České republice; graf
Základní statistika a výsledky péče o nezralé novorozence v České republice; tabulka

Sběrem dat o nezralých novorozencích se v ČR zabývá Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a Česká neonatologická společnost. Mezi gestačním stářím novorozence a riziky panuje nepřímá úměra, čím méně zralé se dítě narodí, tím vyšší je šance, že u něj dojde k rozvoji závažných problémů spojených s nezralostí. Nejvíce rizikovou je skupina extrémně nezralých novorozenců, která nejvýznamněji přispívá k úmrtnosti i nemocnosti souvisejících s předčasným porodem. Vývoj neonatologické intenzivní péče umožnil výrazný nárůst přežití nezralých novorozenců, nicméně některé z přežívajících dětí budou mít dlouhodobé následky související s extrémní nezralostí. S použitím dat z České neonatologické sítě a ÚZIS můžeme stanovit, že šance na přežití je u extrémně nezralých novorozenců narozených do 25. týdne těhotenství téměř 60 %, u extrémně nezralých novorozenců z 25.–27. týdne již 85 %, dále u těžce nezralých je 98 %, u středně nezralých 99,5 % a lehce nezralých 99,85 %. Celková novorozenecká úmrtnost v roce 2018 dosáhla hodnoty 1,57 promile.

Vysoký je výskyt syndromu dechové tísně (RDS), kterým trpí 100 % extrémně nezralých novorozenců, 80 % těžce nezralých, 46 % středně nezralých a do 10 % lehce nezralých novorozenců. Výskyt závažných stupňů krvácení do mozku (nitrokomorového krvácení IVH III.–IV. stupně) činí 24 % do 25. gestačního týdne a dále do 12 % v 25.–27. gestačním týdnu, dále jen 2 % u těžce nezralých novorozenců, a méně než 1 % u ostatních.

Nekrotizující enterokolitida se nejčastěji vyskytovala do 25. týdne u 19 % novorozenců, u 10 % novorozenců v 25. až 27. týdnu, u 1,5 % těžce nezralých a v méně než 1 % u středně a lehce nezralých novorozenců.

Při propuštění z nemocnice splnilo diagnostická kritéria středního nebo těžkého stupně bronchopulmonální dysplazie (BPD) 63 % novorozenců narozených před 25. gestačním týdnem, 23 % u ostatních extrémně nezralých novorozenců a 2,5 % u těžce nezralých novorozenců. Závažný stupeň retinopatie nedonošených (ROP ≥ 3. stupeň) mělo 23 % novorozenců do 25. gestačního týdne, 11 % narozených ve 25.–27. gestačním týdnu a jen 0,5 % těžce nezralých novorozenců.

Nemocnost a úmrtnost předčasně narozených dětí v ČR je nepřímo úměrná týdnu těhotenství, ve kterém se dítě narodí – čím je týden těhotenství v době předčasného porodu vyšší, tím je menší riziko vzniku komplikací. V péči o novorozence dosahují lékaři špičkových výsledků i díky třístupňové organizaci péče zavedené začátkem devadesátých let. Výsledky jsou plně srovnatelné s výsledky států, které se v péči o novorozence řadí mezi světovou špičku (Švédsko, Japonsko, Kanada), v případě některých ukazatelů (BPD a ROP) jsou dokonce lepší.


Obsah článku pochází z knihy Nedoklubka s názvem Když přichází na svět miminka do dlaně.

Autoři: MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., MUDr. Jan Smíšek, lékaři novorozeneckého oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Praha

Zdroj: Základní statistika a výsledky péče o nezralé novorozence v České republice [online]. 2020-10-29, Nedoklubko [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.nedoklubko.cz/2020/10/29/zakladni-statistika-a-vysledky-pece-o-nezrale-novorozence-v-ceske-republice/

Souhlas pro soubory cookies